ANBI

Profiel van Stichting Dierentehuis Zoetermeer
Kelvinstraat 57
2723 RJ Zoetermeer
Btw.nr. NL8003.888.60B01
K.v.K.   41157136

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de hiernavolgende onbezoldigde leden.

 • M.J. Meurs-Troch                 Voorzitter
 • G.C. Haas                           Penningmeester
 • J.P.N. Verboom                    Secretaris
 • F.R. Waterman                    Algemeen lid

Beleidsverklaring 2021 – 2024

Stichting Dierentehuis Zoetermeer is in 1991 opgericht en heeft tot doel het opvangen, verzorgen, socialiseren en herplaatsen van honden en katten. Daarnaast is zij sociaal bewogen op het gebied van vrijwilligers, stagiaires en taakgestraften.

Sinds 1 januari 2013 is de Wet Dieren van kracht. De Wet Dieren is een zogenoemde kaderwet. Dit houdt in dat binnen deze wet, regelingen en algemene maatregelen zijn opgenomen, over hoe wij in Nederland met onze dieren om dienen te gaan. In deze “grondwet voor dieren” is in ieder geval opgenomen dat ieder dier vrij dient te zijn van:

 • dorst, honger en onjuiste voeding;
 • fysiek en fysiologisch ongerief;
 • pijn, verwonding en ziekte;
 • angst en chronische stress.

En recht heeft op,

 • het natuurlijke (soorteigen) gedrag te vertonen.

Om bovenstaande te kunnen bewerkstelligen heeft het Dierentehuis de volgende doelstellingen:

 • hulp verlenen aan noodlijdende en hulpbehoevende honden en katten;
 • het tijdelijk beheren en verzorgen van honden en katten;
 • het in stand houden van een tehuis voor honden en katten;
 • geven van voorlichting over het houden en verzorgen van honden en katten.

Het Dierentehuis zal:

 • alle nodige zorg verlenen aan, door haar opgevangen, honden en katten;
 • geen andere dan noodzakelijke lichamelijke ingrepen uitvoeren;
 • niet fokken of handelen met aan haar toevertrouwde honden en katten;
 • honden en katten niet ter beschikking stellen als prijs, beloning, gift of ten toonstellen;
 • zich conformeren aan de geldende Nederlandse normen en waarden, wet- en regelgeving en voorschriften.

Het Dierentehuis kan om uiteenlopende redenen, de zorg voor een hond of kat toevertrouwd krijgen:

 • zwerfdieren (alleen honden en katten) binnen de gemeente Zoetermeer;
 • honden en katten die niet meer bij hun baas kunnen blijven (afstand);
 • tijdelijke opvang in verband met vakantie, ziekenhuisopname of een andere reden waarom een baas tijdelijk niet voor zijn hond of kat kan zorgen (pension);
 • crèche-opvang;
 • collegiale opvang van honden en katten vanuit andere dierentehuizen, bij bijzondere omstandigheden;
 • opvang van honden en katten op verzoek van overheidsinstanties.

Het Dierentehuis zal zich inspannen om honden en katten te herenigen met hun baas, als dit niet mogelijk is zal zij er alles aan doen om deze honden en katten zo snel mogelijk (na 14 dagen zwerftijd) te (her)plaatsen.

Bij het uitvoeren van de doelstellingen zal het Dierentehuis zich als een goede werkgever gedragen en zich conformeren aan op personeelsbeleid van toepassing zijnde Nederlandse normen, wetten, regelgeving en voorschriften en zorgdragen voor gezonde, veilige arbeidsomstandigheden en voor het welzijn en gelijke behandeling van medewerkers die de mogelijkheid geboden wordt tot ontwikkeling via vorming, training en scholing.

Het Dierentehuis conformeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij werken aan het blijvend verbeteren van de organisatie, dierenwelzijn, Arbo en milieu.

Naast de zorg voor honden en katten heeft het Dierentehuis ook een sociaal-maatschappelijke functie (stage, taakstraffen en re-integratie) en is voor een groot deel afhankelijk van haar vrijwilligers en probeert hen dan ook zoveel mogelijk te begeleiden met in acht neming van hun doelen, kwaliteiten en mogelijkheden.

Het beheer van het Dierentehuis zal een meerjarenplan opstellen om te kunnen blijven voldoen aan de uitgebreide wettelijke en kwaliteitseisen, maar ook aan een continue verbetering van klantvriendelijkheid.

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel de oprichting en instandhouding, het beheer en de exploitatie van een dierentehuis annex dierenpension.

Hieronder vindt u onze jaargegevens.

 

Jaarrapport 2012    Jaarrapport 2013    Jaarrapport 2014   Jaarrapport 2015    Jaarrapport 2016   Jaarrapport 2017  Jaarrapport 2018  Jaarrapport 2019

Jaarrapport 2020   Jaarrapport 2021

Jaarrapport 2022