Pensionreglement

 1. De Stichting Dierentehuis Zoetermeer verplicht zich er toe dieren die in pension zijn geplaatst naar beste weten zo goed mogelijk te doen verzorgen.
 2. Te plaatsen dieren moeten minimaal 3 weken voor de plaatsing zijn gevaccineerd en de vaccinaties mogen niet ouder zijn dan een jaar. Opgave van de dierziekten* waar tegen gevaccineerd dient te zijn, wordt aan de eigenaar van het te plaatsen dier gedaan op het moment van aanmelding. De dieren moeten een chip hebben en zijn geregistreerd bij een databank.
  * Uw dierenarts bepaalt welke vaccinaties de hond jaarlijks moet krijgen, in ieder geval dient de hond te zijn gevaccineerd tegen de hondenziekte, parvo, besmettelijke leverziekte en leptospirose en de kat tegen kattenziekte en niesziekte (indien de Rijksoverheid aanvullende vaccinaties vereist dient u deze te geven)
 3. Minimale leeftijd voor een pensionverblijf is 6 maanden. Katten dienen tevens gecastreerd of gesteriliseerd te zijn, anders is groepshuisvesting onmogelijk.
 4. Teven die onverhoeds loops zijn/worden gedurende de pension periode worden in quarantaine geplaatst waarvoor extra kosten worden berekend.
 5. In gevallen van overmacht aan de zijde van de eigenaar bijvoorbeeld ziekenhuisopname, en er niemand anders beschikbaar is om voor het dier te zorgen, kan worden afgeweken van de regel gesteld onder artikel 2.
 6. Indien wordt afgeweken van artikel 2, omdat zich een situatie voordoet als omschreven in artikel 5, zullen noodzakelijke inentingen, op kosten van de eigenaar, in het Dierentehuis worden verricht. De risico’s verbonden aan het plaatsen van een onvoldoende geënt dier zijn voor rekening van de eigenaar van het dier.
 7. De eigenaar van het dier zorgt voor de behandelingen tegen vlooien, teken en wormen, op verzoek kan dit door het Dierentehuis tegen vergoeding worden gedaan.
 8. De eigenaar dient een noodnummer door te geven wat bereikbaar is. Wordt een in pension geplaatst dier ziek, dan zal het dier, voor zover mogelijk in overleg met de eigenaar, worden behandeld door de dierenarts die aan het Dierentehuis verbonden is. Deze dierenarts zal zo nodig, en indien mogelijk, overleg plegen met de eigenaar van het dier. De kosten van een eventueel noodzakelijke behandeling zijn voor de eigenaar van het dier. Mocht een dier onverhoopt komen te overlijden zal het Dierentehuis direct contact opnemen met het noodnummer voor overleg.
 9. De eigenaar van het te plaatsen dier dient een aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten waarbij de schade, veroorzaakt door het dier, is afgedekt.
 10. De eigenaar is verplicht de vastgestelde pensionprijs te betalen. De helft van het verschuldigde bedrag wordt voldaan bij reservering van een pensionplaats, na ontvangst is de reservering bevestigd, het resterende gedeelte dient bij afgifte van het dier in pension te worden voldaan. Mocht de eigenaar van het dier nog iets verschuldigd zijn aan het pension op het moment, dat hij zijn huisdier weer wil ophalen, dan wordt het dier afgegeven nadat de eigenaar zijn schulden heeft voldaan.
 11. Indien de aanbetaling 7 dagen na ontvangst van de overeenkomst nog niet door het Dierentehuis is ontvangen, is het Dierentehuis gerechtigd de reservering te annuleren zonder dat de eigenaar enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.
 12. Pension wordt berekend per nacht.
 13. Gedurende het verblijf van het dier in pension, blijft het bewijs van vaccinatie in het Dierentehuis.
 14. Annuleringen:
  • Bij annulering tot 60 dagen voor de brengdatum zal 100% van de aanbetaling worden gerestitueerd.*
  • Bij annulering tussen 60 dagen en 14 dagen voor de brengdatum zal 50% van de aanbetaling worden gerestitueerd.*
  • Bij annulering vanaf 14 dagen tot 48 uur voor de brengdatum zal 25% van de aanbetaling worden gerestitueerd.*
  • Bij annulering binnen 48 uur van de brengdatum zal er geen restitutie van de aanbetaling plaatsvinden, met uitzondering van onderstaand;
   * Na verrekening van €18,50 administratiekosten.
 15. Bij voortijdig afbreken van een vakantie van de eigenaar van het dier kan het dier eerder worden afgehaald dan was afgesproken. Het betaalde pensiongeld wordt echter niet terugbetaald.
 16. Bij alle handelingen dient een geldig legitimatiebewijs te worden overlegd (inname/afhalen).
 17. Dieren die niet op de afgesproken datum worden afgehaald, blijven 14 dagen ter beschikking van de eigenaar. Na deze termijn vervallen de dieren automatisch aan het Dierentehuis.
 18. Het meegeven van kleedjes, speelgoed, riemen, tuigjes e.d. is niet nodig, dit alles is aanwezig op het Dierentehuis, mocht de eigenaar dit toch meegeven is dit op eigen risico.
 19. Alleen tijdens de openingstijden kunnen dieren gehaald en gebracht worden. Maandag t/m vrijdag van 13.30 uur tot 16.30 uur, zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur en zon-/feestdagen van 15.30 uur tot 16.30 uur.
 20. Persoonsgegevens worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt. U kunt gebruikmaken van het recht om bij Stichting Dierentehuis Zoetermeer een inzageverzoek te doen met betrekking tot de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt. Altijd zal er afweging worden gemaakt van belangen.
  U heeft als betrokkene het recht om gegevens te verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen, als de vastgelegde gegevens onjuistheden bevatten, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift. De verzoeker krijgt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk bericht of en in hoeverre aan het verzoek wordt voldaan, met in geval een (gedeeltelijke) weigering de redenen hiervoor. De beslissing wordt vervolgens zo spoedig mogelijk ten uitvoer gebracht.