Plaatsingsvoorwaarden

Een plaatsingsovereenkomst wordt aangegaan onder de volgende voorwaarden:

 1. Stichting Dierentehuis Zoetermeer (hierna te noemen verkoper of dierentehuis) zal nooit aansprakelijk zijn voor enige schade of kosten – hoe ook genaamd, welke na het sluiten van de overeenkomst, door of vanwege het dier is veroorzaakt.
 2. De van gemeentewege geheven hondenbelasting  in de woonplaats van de koper, is voor rekening van de koper.  De koper is in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor het doen van aangifte inzake de hondenbelasting.
 3. Bij plaatsing van kittens is de nieuwe eigenaar verantwoordelijk voor kosten van de verplichte sterilisatie en castratie op een leeftijd van 6 maanden. Volwassen gevonden poezen waarvan niet bekend is of ze zijn gesteriliseerd, die binnen 6 maanden na plaatsing krols worden kunnen worden aangeboden bij het dierentehuis (na afspraak) voor sterilisatie.
 4. Verkoper of specifiek door haar aangewezen personen of instantie(s) zijn bevoegd toezicht uit te oefenen op  de naleving van de in deze overeenkomst gestelde voorwaarden en bedingen, dit met in achtneming van het gestelde in de wet.
 5. Behalve dat deze overeenkomst van koop en verkoop zonder rechtelijke tussenkomst van rechtswege ontbonden zal zijn, zal koper een boetebedrag aan verkoper moeten betalen van € 500,– indien:
  a. koper  er niet voor zorgt dat het in de overeenkomst omschreven dier voldoende vrijheid heeft, goed gevoed en behoorlijk gehuisvest wordt, zoals  omschreven in de wet of
  b. koper met het in de overeenkomst omschreven dier gaat fokken.
 6. Indien ontbinding op grond van één van de in artikel 5 genoemde voorwaarden plaatsvindt, heeft verkoper het recht het dier (zonder voorgaande opzegging) op te eisen bij de koper of enig ander persoon, en het dier onder zijn hoede te nemen op welke plaats het dier zich op dat moment ook mag bevinden.
 7. In geval van ontbinding op grond van één van de in artikel 5 vermelde voorwaarden, is verkoper niet verplicht tot terug storting van de koopsom.
 8. De aansprakelijkheid voor eventuele lichamelijke gebreken, waarvan het bestaan na het sluiten van de overeenkomst blijkt en waarvan verkoper redelijkerwijze op de hoogte had kunnen of behoren te zijn, is beperkt tot de verplichting van terugname van het dier en restitutie van de koopsom met vergoeding van de wettelijke rente.
 9. De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken waarvan hij/zij redelijkerwijze niet op de hoogte had kunnen of behoren te zijn. De bij plaatsing verstrekte verklaring van gezondheid door de dierenarts, zoals geformuleerd en gedateerd in het dierenpaspoort of enig ander daarvoor bestemd document,  is een moment opname inzake de gezondheid van het dier die op dat moment geldend is en geen garantie voor de toekomst.
 10. Eventuele kosten welke koper door toedoen van de in artikel 8 en 9 van deze voorwaarden genoemde gebreken heeft gemaakt of gaat maken, zonder voorafgaande toestemming van de verkoper om die kosten voor rekening van de verkoper te maken, zijn voor rekening van de koper, behoudens het in artikel 11 van deze voorwaarden gestelde.
 11. Dieren die binnen 21 dagen na het sluiten van de overeenkomst een onbekend lichamelijk gebrek vertonen (in het dierentehuis opgelopen) kunnen door koper, na voorafgaande toestemming van de verkoper, kostenvrij ter behandeling worden aangeboden (met verwijsbrief) aan een door verkoper aangewezen dierenarts. Indien koper zelf zonder voorafgaande toestemming van de verkoper een dier laat behandelen door een dierenarts, zonder verwijsbrief dan is de verkoper gevrijwaard om deze kosten te vergoeden aan de koper.
  Noot: Dieren die afkomstig zijn uit bijvoorbeeld een dierenasiel, dierenpension, cattery of andere omgeving waar continue veel dieren samenkomen hebben een verhoogde kans op infecties. Dit kan direct na plaatsing, dan wel enkele dagen na plaatsing tot uiting komen.  Bij twijfel dient men altijd (binnen 21 dagen na plaatsing) direct telefonisch of aan de balie van het dierentehuis, tijdens openingstijden, contact op te nemen met de verkoper.
 12.  Dieren die worden geplaatst met een gebrek daarvan wordt het gebrek in het dierenpaspoort / vaccinatiebewijs dan wel in de overeenkomst die gesloten wordt tussen verkoper en koper vermeld. Koper kan zich er niet op laten voorstaan dat deze niet is geïnformeerd over het gebrek van het dier en de eventuele consequenties die aan het gebrek zijn verbonden.
 13. Koper heeft vanaf de datum van overdracht 3 weken proeftijd. Binnen deze periode kan het huisdier terug worden gebracht. Koper heeft, in dat geval, recht op restitutie van het aankoopbedrag, minus € 18,50 administratiekosten.
 14. Na 3 weken proeftijd, als bedoeld in artikel 13, kan koper tot 3 maanden na de datum van de overdracht het huisdier terugbrengen. Koper heeft geen recht op restitutie. Koper is geen afstandsgeld verschuldigd.
 15. Na de periode van 3 maanden, als bedoeld in artikel 14, kan koper het huisdier terugbrengen. Koper heeft geen recht op restitutie. Koper is in dit geval wel afstandsgeld verschuldigd en dient er een nieuwe gezondheidsverklaring ( maximaal 1 maand oud ) te worden overlegd.
 16. Op dieren die verkocht worden geldt de richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de raad van 25 mei 1999, regel 16, tweedehands goederen.
 17. Persoonsgegevens worden conform de Algemene verordening gegevensbescherming verwerkt. U kunt gebruikmaken van het recht om bij Stichting Dierentehuis Zoetermeer een inzageverzoek te doen met betrekking tot de Persoonsgegevens die over u zijn verwerkt. Altijd zal er afweging worden gemaakt van belangen. U heeft als betrokkene het recht om gegevens te verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen, als de vastgelegde gegevens onjuistheden bevatten, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift. De verzoeker krijgt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk bericht of en in hoeverre aan het verzoek wordt voldaan, met in geval een (gedeeltelijke) weigering de redenen hiervoor. De beslissing wordt vervolgens zo spoedig mogelijk ten uitvoer gebracht.

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing.
15-02-2021