Pensionreglement

1.De stichting Dierentehuis Zoetermeer verplicht zich er toe de dieren die in pension zijn geplaatst naar beste weten zo goed mogelijk te doen verzorgen.

2.Te plaatsen dieren moeten tijdig tevoren zijn ingeënt tegen verschillende infectieziekten. Opgave van de ziekten waar tegen moet zijn ingeënt wordt aan de eigenaar van het te plaatsen dier gedaan op het moment van aanmelding van het pensiondier.
Alle dieren die bij ons in pension komen, moeten volledig zijn ingeënt en voorzien zijn van een officiële registratie d.m.v. een chip of tatoeage.

3. Minimale leeftijd voor een pensionverblijf is 6 maanden. Katten dienen tevens gecastreerd of gesteriliseerd te zijn, anders is groepshuisvesting onmogelijk.

4. Teven die onverhoeds loops zijn/worden gedurende de pensionperiode worden in quarantaine geplaatst waarvoor extra kosten worden berekend.

5. In gevallen van overmacht aan de zijde van de eigenaar bijvoorbeeld ziekenhuisopname, en er als er niemand anders beschikbaar is om voor het dier te zorgen, kan worden afgeweken van de regel gesteld onder artikel 2.

6. Indien wordt afgeweken van artikel 2, omdat zich een situatie voordoet als omschreven in artikel 5, zullen noodzakelijke inentingen, op kosten van de eigenaar, in het Dierentehuis worden verricht. De risico’s verbonden aan het plaatsen van een onvoldoende geënt dier zijn voor rekening van de eigenaar van het dier.

7. Noodzakelijke inentingen van het in pension geplaatste dier tijdens het verblijf in het pension ( b.v. inenting tegen hondsdolheid, indien er een epidemie van hondsdolheid zou uitbreken) zijn voor kosten van de eigenaar van het dier.

8. Wordt een in pension geplaatst dier ziek, dan zal dat dier worden behandeld door de dierenarts, die aan het pension verbonden is.
Deze dierenarts zal zo nodig overleg plegen met de dierenarts van de eigenaar van het dier. De kosten van een eventueel noodzakelijke behandeling zijn voor de eigenaar van het dier.

9. Het in pension gegeven dier is voor geen enkel risico verzekerd.
Mocht men een verzekering tegen risico’s wensen, dan is het noodzakelijk deze zelf af te sluiten.
Het pension kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade ex artikel 6:162 en artikel 6 ; 179 van het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande, dat eigen opzet hieronder niet is inbegrepen.

10. De eigenaar is verplicht de vastgestelde pensionprijs te betalen.
De helft van het verschuldigde bedrag wordt voldaan bij reservering van een pensionplaats en het resterende gedeelte bij afgifte van het dier in pension. Mocht de eigenaar van het dier nog iets verschuldigd zijn aan het pension op het moment dat hij zijn huisdier weer wil ophalen, dan wordt het dier afgegeven nadat de eigenaar zijn schulden heeft voldaan.

11. Pension wordt berekend per nacht.

12. Gedurende het verblijf van het dier in pension, blijft het bewijs van vaccinatie in het Dierentehuis.

13. ANNULERINGEN:Teruggave van het reserveringsgeld geschiedt zonder uitzondering alleen:

A. Bij plotseling opgetreden ziekte, ongeval van de eigenaar van het huisdier of van zijn gezinsleden
B. Bij sterfgeval van de familie van de eigenaar in de eerste graad d.w.z. overlijden van de echtgenote,  echtgenoot, ouders,  schoonouders, kinderen, broers of zusters van de eigenaar van het dier.
C. Bij ziekte of sterfgeval van het dier dat in pension gegeven zou worden.
D. Bij overmacht aan de zijde van het pension, waardoor het niet mogelijk is de gemaakte afspraak na te komen.
E. Het onder a., b., en c. gestelde wordt alleen geaccepteerd, indien de daar omschreven gebeurtenissen worden gestaafd met een officiële verklaring. Indien een officiële verklaring niet voorhanden is, behoudt de Stichting Dierentehuis Zoetermeer zich het recht voor een onderzoek in te stellen.
F. Bij teruggave van het reserveringsgeld wordt €18,50 aan administratiekosten ingehouden.

14. Bij voortijdig afbreken van een vakantie van de eigenaar van het dier kan het dier eerder worden afgehaald dan was afgesproken. Het betaalde pensiongeld kan echter niet worden terugbetaald.

15. Bij alle handelingen dient een geldig legitimatiebewijs te worden overlegd (inname/afhalen).

16. Dieren die niet op de afgesproken datum worden afgehaald, blijven 14 dagen ter beschikking van de eigenaar, Na deze termijn vervallen de dieren automatisch aan het Dierentehuis.

17. Het is niet mogelijk mandjes, kleedjes en speelgoed met uw huisdier mee te geven. Indien een zachtere ondergrond nodig is, is dit hier aanwezig.

18. Alleen tijdens de openingstijden kunnen dieren gehaald en gebracht worden,
maandag t/m vrijdag van 13.30 uur tot 16.30 uur en zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur.