Crèchereglement

 1. De Stichting Dierentehuis Zoetermeer verplicht zich er toe honden die in crèche zijn geplaatst naar beste weten zo goed mogelijk te doen verzorgen.
 2. Te plaatsen honden moeten tijdig tevoren zijn ingeënt tegen verschillende infectieziekten. Opgave van de ziekten waar tegen moet zijn ingeënt wordt aan de eigenaar van de te plaatsen hond gedaan op het moment van aanmelding van de crèchehond. Alle honden die bij ons in crèche komen, moeten volledig zijn ingeënt en voorzien zijn van een registratie d.m.v. een chip.
 3. Minimale leeftijd voor een crècheverblijf is 6 maanden.
 4. Teven die onverhoeds loops zijn/worden gedurende de crèche periode worden in quarantaine geplaatst waarvoor extra kosten worden berekend.
 5. Noodzakelijke inentingen van de in crèche geplaatste hond tijdens het verblijf in de crèche (b.v. inenting tegen hondsdolheid, indien er een epidemie van hondsdolheid zou uitbreken) zijn voor kosten van de eigenaar van het dier.
 6. Wordt een in crèche geplaatste hond ziek, dan zal de hond worden behandeld door de dierenarts die aan het dierentehuis verbonden is, de kosten van een eventueel noodzakelijke behandeling zijn voor de eigenaar van de hond. Indien het kan wachten zal de eigenaar bij het halen uitgelegd krijgen wat er aan de hand is en doorverwezen worden naar de eigen dierenarts.
 7. De in crèche gegeven hond is voor geen enkel risico verzekerd.
  Mocht men een verzekering tegen risico’s wensen, dan is het noodzakelijk om deze zelf af te sluiten. Het dierentehuis kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade ex artikel 6:162 en artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande, dat eigen opzet hieronder niet is inbegrepen.
 8. De eigenaar is verplicht de vastgestelde crèche prijs te betalen.
  Het verschuldigde bedrag wordt voldaan bij reservering van een crèche plaats. De crèche wordt per keer betaald of door middel van een crèche kaart, deze staat voor 10 maal crèche en is 1 jaar geldig. Mocht de eigenaar van de hond nog iets verschuldigd zijn aan de crèche op het moment, dat hij zijn hond weer wil ophalen, dan wordt de hond afgegeven nadat de eigenaar zijn schulden heeft voldaan.
 9. Crèche wordt berekend per hond, per dag.
 10. Gedurende het verblijf van de hond in crèche, blijft het bewijs van vaccinatie in het Dierentehuis.
 11. Annuleringen:
  Teruggave van het tegoed op de crèchekaart geschiedt zonder uitzondering alleen:
  A. Bij sterfgeval van de hond.
  B. Bij overmacht aan de zijde van de crèche, waardoor het niet mogelijk is de gemaakte afspraak na te komen.
  C. Het onder A. gestelde wordt alleen geaccepteerd, indien de daar omschreven gebeurtenis wordt gestaafd met een officiële verklaring.  
 12. Bij alle handelingen dient een geldig legitimatiebewijs te worden overlegd (inname/afhalen hond).
 13. Honden die niet op de afgesproken tijd worden afgehaald, blijven 14 dagen, tegen pensiontarief, ter beschikking van de eigenaar. Na deze termijn vervalt de hond automatisch aan het Dierentehuis.
 14. Crèche honden moeten exact om 8.30 uur gebracht worden en kunnen vanaf 13.30 uur tot uiterlijk 17.00 uur gehaald worden.
 15. Persoonsgegevens worden conform de Algemene verordening gegevensbescherming verwerkt. U kunt gebruikmaken van het recht om bij Stichting Dierentehuis Zoetermeer een inzageverzoek te doen met betrekking tot de Persoonsgegevens die over u zijn verwerkt. Altijd zal er afweging worden gemaakt van belangen.
  U heeft als betrokkene het recht om gegevens te verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen, als de vastgelegde gegevens onjuistheden bevatten, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift. De verzoeker krijgt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk bericht of en in hoeverre aan het verzoek wordt voldaan, met in geval een (gedeeltelijke) weigering de redenen hiervoor. De beslissing wordt vervolgens zo spoedig mogelijk ten uitvoer gebracht.