Plaatsingsvoorwaarden

Voorwaarden bij plaatsingsovereenkomst

De plaatsingsovereenkomst wordt aangegaan onder de volgende voorwaarden:
 1. De verkoper zal nooit aansprakelijk zijn voor enige schade of kosten – hoe ook genaamd, welke na het sluiten van de overeenkomst, door of vanwege het dier is veroorzaakt.
 2. De van gemeentewege geheven hondenbelasting  in de woonplaats van de koper, is voor rekening van de koper.  De koper is in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor het doen van aangifte inzake de hondenbelasting.
 3. Bij plaatsing van kittens is de nieuwe eigenaar verantwoordelijk voor kosten van de verplichte sterilisatie of castratie op een leeftijd van  6 maanden.
  Volwassen gevonden poezen waarvan niet bekend is of ze zijn gesteriliseerd, die binnen 3 maanden na plaatsing krols worden kunnen worden aangeboden bij het dierentehuis na afspraak voor sterilisatie.
 4. Verkoper of specifiek door haar aangewezen personen of instantie(s) zijn bevoegd toezicht uit te oefenen op de naleving van de in deze overeenkomst gestelde voorwaarden en bedingen, dit met inachtneming van het gestelde in de wet.
 5. Behalve dat deze overeenkomst van koop en verkoop zonder rechterlijke tussenkomst van rechtswege ontbonden zal zijn, zal koper een boetebedrag aan verkoper moeten betalen van € 500,– indien:
  a. koper er niet voor zorgt dat het in de overeenkomst omschreven dier voldoende vrijheid heeft, goed gevoed en behoorlijk gehuisvest wordt, zoals omschreven in de wet of
  b. koper met het in de overeenkomst omschreven dier gaat fokken.
 6. Indien ontbinding op grond van één van de in artikel 5 genoemde voorwaarden plaatsvindt, heeft verkoper het recht het dier (zonder voorgaande opzegging) op te eisen bij de koper of enig ander persoon, en het dier onder zijn hoede te nemen op welke plaats het dier zich op dat moment ook mag bevinden.
 7. In geval van ontbinding op grond van één van de in artikel 5 vermelde voorwaarden, is verkoper niet verplicht tot terug storting van de koopsom.
 8. De aansprakelijkheid voor eventuele lichamelijke gebreken, waarvan het bestaan na het sluiten van de overeenkomst blijkt en waarvan verkoper redelijkerwijze op de hoogte had kunnen of behoren te zijn, is beperkt tot de verplichting van terugname van het dier en restitutie van de koopsom met vergoeding van de wettelijke rente.
 9. De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken waarvan hij/zij redelijkerwijze niet op de hoogte had kunnen of behoren te zijn. De bij plaatsing verstrekte verklaring van gezondheid door de dierenarts, zoals geformuleerd en gedateerd in het dierenpaspoort of enig ander daarvoor bestemd document, is een momentopname inzake de gezondheid van het dier die op dat moment geldend is en geen garantie voor de toekomst.
 10. Eventuele kosten welke koper door toedoen van de in artikel 8 en 9 van deze voorwaarden genoemde gebreken heeft gemaakt of gaat maken, zonder voorafgaande toestemming van de verkoper om die kosten voor rekening van de verkoper te maken, zijn voor rekening van de koper, behoudens het in artikel 11 van deze voorwaarden gestelde.
 11. Dieren die binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst een bij het sluiten van de overeenkomst onbekend lichamelijk gebrek vertonen kunnen door koper, na voorafgaande toestemming van de verkoper, kostenvrij ter behandeling worden aangeboden (met verwijskaart) aan een door verkoper aangewezen dierenarts.
  Noot: Dieren die afkomstig zijn uit bijvoorbeeld een dierenasiel, dierenpension, cattery of andere omgeving waar continu veel dieren samenkomen, hebben een verhoogde kans op infecties. Dit kan direct na plaatsing, dan wel enkele dagen na plaatsing tot uiting komen.  Bij twijfel dient men altijd (binnen veertien dagen na plaatsing) direct telefonisch of aan de balie van het dierentehuis, tijdens openingstijden, contact op te nemen met de verkoper.
 12. Op dieren die verkocht worden geldt de richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de raad van 25 mei 1999, regel 16, tweedehands goederen.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
© 2015 Stichting Dierentehuis Zoetermeer, Kelvinstraat 57, 2723 RJ Zoetermeer.
Klachtenprocedure telefonisch of aan de balie opvraagbaar tijdens openingstijden.